EroticPrague.cz > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Toto jsou obchodní podmínky společnosti REALITKA-ZDARMA s.r.o., se sídlem Uruguayská 10, PSČ 120 00, IČ 015 99 691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208983 (dále jen „Poskytovatel“).

Poskytovatel je oprávněn provozovat internetový portál eroticprague.cz na internetové adrese (URL) https://www.eroticprague.cz (dále jen „Server“). Server poskytuje reklamu na služby inzerentů pomocí inzerce a článků prostřednictvím sítě Internet, zejména v oblasti erotiky. V rámci služeb nabízených Poskytovatelem na tomto Serveru mohou uživatelé Serveru vkládat údaje ve formě obrazu a textu. Server umožňuje tyto údaje zobrazovat, upravovat, mazat a jinak s nimi nakládat.

Kontaktní údaje na společnost:

adresa sídla společnosti: Uruguayská 10, Praha 2, 120 00

e-mail: info@eroticprague.cz

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb (dále též jen „Smlouva“), kterou uzavírají Poskytovatel s Uživatelem/Inzerentem registrací, objednávkou nebo nákupem kreditů. Smlouvu tvoří identifikační údaje Poskytovatele a dále údaje zadané Uživatelem/Inzerentem při registraci.

Podmínkou vstupu na Server je souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Definice pojmů

Pojmy v těchto Obchodních podmínkách mají tento význam:

Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která užívá Server. Uživatel může být i zaregistrován na Serveru a být Inzerentem.

Inzerent – fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na Serveru a u Poskytovatele objednala nebo zakoupila kredity potřebné k poskytnutí členství, reklamy nebo jiné propagační činnosti.

Reklama – údaje ve formě textu a/nebo obrazu vložené na Server Uživatelem nebo Inzerentem za účelem propagace služeb a podnikatelských aktivit Uživatele nebo Inzerenta. Jedná se zejména o formu prezentace služeb, banneru a příspěvků.

Kredity – prostředek směny mezi Poskytovatelem a Inzerentem, který je na Serveru užíván k poskytování reklamy. Cena kreditů je zveřejněna na Serveru.

Členství – Inzerent má na výběr ze 2 druhů členství – Basic a Premium.

Členství Basic zahrnuje prezentaci Uživatele/Inzerenta na Serveru a možnost přidat příspěvek na Server.

Členství Premium zahrnuje prezentaci Uživatele/Inzerenta na Serveru, přednostní zobrazení této prezentace ve vyhledávači, možnost přidat příspěvek na Server a zobrazení prvního denního příspěvku na hlavní stránce dané kategorie na Serveru.

Platební a cenové podmínky

Registrace na Serveru je bezplatná.

Platba za nákup kreditů je za všech okolností nevratná.

Platba za nákup kreditů musí být uhrazena některým z těchto způsobů podle pokynů Poskytovatele:

  • platba kartou
  • bankovní převod
  • vklad hotovosti na bankovní účet Poskytovatele
  • převod poštovní poukázkou

Potřebné údaje pro provedení platby jsou dostupné na Serveru.

Po přijetí platby za nákup kreditů na účet Poskytovatele budou Inzerentovi v daném počtu přičteny kredity.

Platba za reklamu proběhne odečtením nakoupených kreditů z účtu Inzerenta dle předem stanovených podmínek, ceníku a informací dostupných na Serveru.

Poskytovatel je oprávněn bez uvedení důvodů jednostranně odepřít publikování reklamy Uživatele/Inzerenta. V takovém případě neodečte Inzerentovi z účtu kredity.

Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit cenové podmínky za poskytnutí reklamy. Poskytovatel není oprávněn jednostranně měnit cenové podmínky za již poskytnutou reklamu.

Aktuální cenové podmínky jsou dostupné na Serveru.

Poskytování služeb

K uzavření Smlouvy dochází dokončením registrace, objednávkou nebo nákupem kreditů podle těchto Obchodních podmínek a informací dostupných na Serveru.

Při registraci si Uživatel zvolí vhodnou kategorii nabízených služeb. Pro zobrazení registrovaného Uživatele na Serveru musí Uživatel koupit kredity a zvolit jeden z typů členství.

Po nákupu kreditů má Inzerent oprávnění v souladu s těmito Obchodními podmínkami a informacemi zveřejněnými na Serveru vložit, upravit a smazat svoji reklamu na Serveru, a to po zvolenou dobu trvání členství.

Poskytovatel poskytuje Uživateli/Inzerentovi reklamu formou textu a obrazu na Serveru podle typu členství Uživatele/Inzerenta, množství kreditů, obsazenosti reklamních pozic a dalších informací dostupných na Serveru.

V případě, že Inzerent zvolil pozici reklamy v místě, kde již jiný Inzerent svou reklamu publikuje, Poskytovatel není povinen poskytnout reklamu okamžitě, ale až po uvolnění pozice původním Inzerentem. O dostupnosti dané pozice je Inzerent informován na Serveru.

Na Serveru je pouze omezený počet reklamních pozic pro reklamu Inzerentů a jejich příspěvky. Každý příspěvek tedy bude bez náhrady nahrazen příspěvkem novějším.

Uživatel/Inzerent, který si zvolil členství Premium má právo na publikaci jednoho příspěvku denně na hlavní stránce dané kategorie nabízených služeb.
Nárok Poskytovatele na odměnu za možnost reklamy Inzerenta vzniká v okamžiku nákupu kreditů na Serveru. Tento nárok nezaniká ani v případě, kdy Inzerent nevyužije nakoupené kredity k reklamě, Uživatel zruší svoji registraci nebo pokud bude reklama oprávněně smazána Poskytovatelem.
Uživatel/Inzerent je povinen při registraci pravdivě a správně uvést své kontaktní a identifikační údaje, jako je jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa apod. Tyto údaje jsou určeny ke komunikaci mezi Uživatelem/Inzerentem a Poskytovatelem a nebudou bez souhlasu Uživatele/Inzerenta zveřejněny.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout schválit prezentaci (nebo ji následně smazat) v případech, kdy jsou fotografie příliš explicitní.

Poskytovatel nenese žádným způsobem odpovědnost za pravdivost údajů v reklamě Uživatele/Inzerenta a soulad těchto údajů s právním řádem České republiky.

Výlučně Uživatel/Inzerent vždy plně odpovídá za obsah své reklamy a údaje, které vloží na Server.

Uživatel/Inzerent prohlašuje, že má všechna práva nutná k užívání ochranných známek a/nebo autorských práv k veškerým materiálům využitým v reklamě.

Reklama nesmí porušovat zákon č. 40/1995 Sb a ani jiný právní předpis či jinou součást právního řádu České republiky.

Všechny osoby, které vystupují v reklamě na Serveru, musí být starší 18-ti let, případně musí splňovat jiné zákonné podmínky dle právních řádů jiných států.

Uživatel/Inzerent je povinen nahradit Poskytovateli veškerou škodu, která vznikne porušením právních předpisů reklamou daného Uživatele/Inzerenta.

Uživatel/Inzerent souhlasí, že jeho údaje a reklama publikované na Serveru jsou dostupné na síti Internet. Tyto údaje mohou být užity i v reklamních a jiných materiálech Poskytovatele, s čímž Uživatel/Inzerent tímto souhlasí.

Uživatel/Inzerent nesmí publikovat takové údaje, které porušují právní řád České republiky. Za všechny publikované údaje odpovídá pouze Uživatel/Inzerent. Uživatel/Inzerent se zavazuje, že nebude Poskytovatele činit odpovědným za jakoukoliv škodu vzniklou uveřejněním údajů Uživatelem/Inzerentem na Serveru.

Poskytovatel je oprávněn schvalovat všechny údaje vložené na Server Uživatelem/Inzerentem.

Poskytovatel je oprávněn nepublikovat jakékoliv údaje, které by porušovaly právní řád České republiky, které by nesouvisely s obsahem reklamy či by jinak nevyhovovaly zájmům Poskytovatele.

Poskytovatel je oprávněn upravovat veškeré údaje a reklamu vložené Uživatelem/Inzerentem na Server.

Všechny údaje vkládá Uživatel/Inzerent na Server na vlastní náklady a dle pokynů Poskytovatele.

Uživatel/Inzerent může zrušit svoji registraci na Serveru a tím vypovědět smlouvu zasláním e-mailu z adresy užité při registraci Poskytovateli nebo písemnou výpovědí registrace zaslané Poskytovateli.

Pokud Uživatel/Inzerent poruší kterékoliv z ustanovení těchto Obchodních podmínek, je Poskytovatel oprávněn bez náhrady zrušit jeho registraci a smazat veškeré údaje publikované Uživatelem/Inzerentem na Serveru.

Uživatel/Inzerent dává souhlas se zpracováním svých údajů Poskytovatelem a kontaktováním za účelem nabídky dalších služeb Poskytovatele, zasílání obchodních sděleních Poskytovatele a jeho obchodních partnerů a to po dobu 5 let od ukončení smlouvy. Tyto souhlasy je možné kdykoliv odvolat.

Poskytovatel není odpovědný za žádnou činnost Uživatelů/Inzerentů na Serveru.

Poskytovatel není odpovědný za žádnou škodu, která by Uživateli nebo třetím osobám vznikla v důsledku funkčnosti/nefunkčnosti Serveru.

Poskytovatel má právo bez předchozího informování a bez souhlasu Uživatelů měnit Server a nabízené služby.

Poskytovatel má právo měnit Obchodní podmínky. Pozměněné Obchodní podmínky budou zveřejněny v úplném znění na Serveru.

Poskytovatel není odpovědný Uživateli/Inzerentovi za porušení svého závazku, které bylo zaviněno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, zejména případy vyšší moci a ostatní překážky, které nastaly nezávisle na vůli Poskytovatele.

Žádnou součást obsahu Serveru nelze užít bez souhlasu autora nebo osoby, která vykonává majetková práva k dílu.

Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, které vzniknou registrací Uživatele na Serveru se řídí smlouvou a těmito Obchodními podmínkami.

Při rozporech mezi zněním smlouvy a Obchodních podmínek má přednost smlouva. Záležitosti, které smlouva ani Obchodní podmínky neupravují se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v účinném znění, zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v účinném znění a dalšími právním předpisy právního řádu České republiky.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 29.7.2013.